Missie

Het KOP bevordert het ondernemersklimaat in opdracht van de lokale Kempische ondernemersverenigingen.

Visie

De Kempen heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een compleet gebied met een goed leefklimaat en een veelzijdigheid aan voorzieningen. Deze ontwikkeling is nooit klaar. De wereld om ons heen is continu onderhevig aan verandering. Ook in onze regio doen zich tal van ontwikkelingen voor. De Kempen is een organisch geheel binnen deze omgeving en het is belangrijk je te realiseren dat de Kempen niet los van deze bredere omgeving kan opereren. Sommige ontwikkelingen kunnen een kans bieden voor de lokale samenleving, andere sluiten wellicht minder goed aan bij het wensbeeld voor het KOP. Om een goede weging te kunnen maken bij het filteren van gewenste ontwikkelingen is een richtsnoer noodzakelijk. Een richtsnoer dat het DNA van ons KOP verbindt aan de kansen voor de toekomst.

Het KOP wil een proactief beleid voeren. Dat wil zeggen: anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en bewust sturen op het bereiken van resultaten. Daarnaast is het van groot belang om daarbij zowel de huidige bedrijven en inwoners als de potentiële bedrijven en inwoners te betrekken.

Een aansprekende toekomstvisie is bij uitstek de leidraad om de beschikbare ruimte goed te benutten. En met ‘goed’ bedoelen we hier: in het belang van huidige en toekomstige inwoners, instellingen en bedrijven.