Waarom een toekomstvisie…

De Kempen heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een compleet gebied met een goed leefklimaat en een veelzijdigheid aan voorzieningen. Deze ontwikkeling is nooit klaar. De wereld om ons heen is continu onderhevig aan verandering. Ook in onze regio doen zich tal van ontwikkelingen voor. De Kempen is een organisch geheel binnen deze omgeving en het is belangrijk je te realiseren dat de Kempen niet los van deze bredere omgeving kan opereren. Sommige ontwikkelingen kunnen een kans bieden voor de lokale samenleving, andere sluiten wellicht minder goed aan bij het wensbeeld voor het KOP. Om een goede weging te kunnen maken bij het filteren van gewenste ontwikkelingen is een richtsnoer noodzakelijk. Een richtsnoer dat het DNA van ons KOP verbindt aan de kansen voor de toekomst.

Het KOP wil een proactief beleid voeren. Dat wil zeggen: anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en bewust sturen op het bereiken van resultaten. Daarnaast is het van groot belang om daarbij zowel de huidige bedrijven en inwoners als de potentiële bedrijven en inwoners te betrekken.

Een aansprekende toekomstvisie is bij uitstek de leidraad om de beschikbare ruimte goed te benutten. En met ‘goed’ bedoelen we hier: in het belang van huidige en toekomstige inwoners, instellingen en bedrijven.

 

 

Foto: Max Kneefel

 

Uitdagingen…

Wij beseffen dat het niet vanzelf zal gaan om alle mooie dingen van de Kempen zo te houden als het momenteel is. Trendrapporten tonen aan dat onze samenleving de komende decennia ingrijpend zal veranderen. Landelijke ontwikkelingen op demografisch, sociaal-cultureel, economisch en technologisch vlak zullen ook in de Kempen hun uitwerking hebben. Tegelijkertijd beseffen we ook dat het dagelijkse leven zich in belangrijke mate zal blijven afspelen in de sfeer van gezinnen, familiebanden, vriendenkringen, vrijwilligersorganisaties, arbeidsorganisaties, buurten en wijken.

Ook in onze Kempen is dat het geval. Juist daar kan nogal wat veranderen, want vergrijzing en ontgroening hebben grote gevolgen voor de demografische evenwichtigheid, voor het draagvlak onder de voorzieningen en voor de aantrekkingskracht van de Kempen.

Door de – met name – demografische factoren ziet de Kempen zich geconfronteerd met een aantal pittige uitdagingen. We noemen er een paar:

  • Hoe bieden wij het hoofd aan ontgroening en hoe kunnen wij de vergrijzing het beste faciliteren?
  • Hoe borgen we de sociale cohesie waar de Kempen zo trots op is?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de Kempen aantrekkelijk is en blijft als vestigingsklimaat voor bedrijven?
  • Hoe houdt de Kempen haar voorzieningenniveau op peil?