Werken…

De Kempen: De betrokkenheid van ondernemers in de Kempen is in 2020 nog onveranderd hoog. Veel maatschappelijke uitdagingen zijn in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, instellingen en de gemeente aangepakt en opgelost. De werkgelegenheid in de Kempen is stabiel gebleven door de jaren heen, omdat de regio Zuidoost-Brabant ook in 2020 nog de slimste regio van de wereld is met een dynamische economische sector. De spin-off die Brainport in de regio genereert, is ook in de Kempen duidelijk merkbaar. Het is dan ook niet raar dat er veel forenzen wonen in de Kempen die werkzaam zijn in Eindhoven. Deze forenzen wonen juist in de Kempen, omdat dit hen een kwalitatief woonmilieu met rust, diversiteit en ruimte biedt. De samenwerking tussen het (lokale) bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente is duidelijk merkbaar. Vanuit het onderwijs ligt er een duidelijke verbinding met het bedrijfsleven, waarbij de focus wordt gelegd op het opleiden van mogelijk toekomstige werknemers.

Brainport: De Brainport regio weet de juiste condities te creëren voor (technologische) bedrijven en kennisinstellingen. De werkgelegenheid in de toptechnologische sector blijft groeien en zal ook de rest van de werkgelegenheid stimuleren (twee extra banen in de topindustrie leiden tot een extra baan in de dienstensector).

Toeleveranciers van deze topindustriesectoren zijn te vinden op bedrijventerreinen. De vrijetijdssector (detailhandel, horeca, sport, recreatie, toerisme, cultuur en vermaak) in de Kempen heeft een bovenlokale verzorgingsfunctie, ook richting Brainport, en biedt veel werkgelegenheid.

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken nauw samen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt in evenwicht is.

Kempen en grensgemeenten: De Kempen is de centrale motor in de maakindustrie en vrijetijdssector. Deze twee netwerken behoren tot de belangrijkste afzetmarkt voor onze topsectoren. De vrijetijdssector heeft zich kunnen doorontwikkelen door toepassing van technologische hulpmiddelen ten behoeve van informatievoorziening en samenwerking.

Wonen…

De Kempen: De Kempen biedt een aantrekkelijk woonklimaat voor haar inwoners, zowel jong als oud. De inspanningen om de wijken vitaal, gezond en leefbaar te houden zijn niet voor niets geweest. De bevolking(opbouw) is door de jaren heen stabiel gebleven. De nauwe samenwerking met corporaties zoals WIJsterhoven en andere maatschappelijke instellingen hebben geleid tot een aangenaam, hoogwaardig en vooral ook veilig en duurzaam woon- en leefmilieu. Door een uitgekiend woningbouwprogramma op maat is er ook plaats voor de jongere generaties die juist zo belangrijk zijn voor de levendigheid. Zij zijn het die de Kempen in de toekomst op de kaart blijven zetten. Dat zal wellicht ook de reden zijn dat ons onderwijs een breed aanbod kent voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Het beroepsonderwijs is op korte afstand vertegenwoordigd in Eindhoven, waarbij samenwerkingsrelaties zijn gelegd met het onderwijsaanbod in de Kempen, alsmede het bedrijfsleven.

Brainport: Er werken tienduizenden mensen rechtstreeks voor Brainport. Indirect zullen dat er vast nog vele malen meer zijn. De mensen die in het stedelijk gebied werken zoeken een aantrekkelijk kwalitatief woonklimaat in een groene omgeving. De Kempen is ideaal gesitueerd ten opzichte van Brainport en de groene omgeving.

Kempen en grensgemeenten: Het voorzieningenniveau dat de Kempen in 2020 heeft, is voor vele mensen een reden om juist in de Kempen te blijven wonen. Het in stand houden van het voorzieningenniveau op het gebied van bijvoorbeeld winkelaanbod en cultuur, kan alleen doordat het afzetgebied zich uitstrekt tot ver buiten de Kempen.

Vrije tijd…

De Kempen: In 2020 zullen bestaande evenementen zijn doorontwikkeld, soms zijn ze vervangen door nieuwe. Belangrijk is dat er voortdurend ruimte is voor het ontplooien van nieuwe initiatieven die aansluiten bij het levendige Bourgondische karakter van onze gemeenten.

We zoeken in de evenementen ook meer verbinding met onze eigen wortels en inwoners. Cultuurhistorische elementen, zoals de Ploeg en de sigarenindustrie, zijn daarbij herkenbare elementen geworden in de openbare ruimte. Musea maken gebruik van moderne technologieën die aansluiten bij de beleving van de bezoeker. De recreatieve voorzieningen kennen een goede mix tussen dag- en verblijfrecreatie, hoogwaardigheid en laagdrempeligheid, veelzijdigheid en kleinschaligheid, en tussen extensief (wandelen en fietsen in de natuur) en intensief (zwemmen, wellness, sport, outdoor).

Daarbij kent de Kempen een zeer groene omgeving waar onder andere een grensoverschrijdende samenwerking met België bestaat. Deze groene omgeving is erg aantrekkelijk voor de toerist en recreant. Naast overnachtingsmogelijkheden zijn er vele activiteiten mogelijk in het groen. Niet alleen fietsen, wandelen en paardrijden, maar ook GPS tracking en wellness. Daarbij staan technologische hulpmiddelen ter beschikking. De aanwezige voorzieningen in het groen staan altijd in balans met de ecologische waarden van het gebied. Duurzaamheid is hierbij een aspect dat een steeds prominentere rol zal krijgen.

De combinatie van een bruisend centrum en groene omgeving zijn zowel voor de bewoner als de bezoeker enorm interessant (dagrecreatie en meerdaags verblijf).

Brainport: Mensen die in en rond Eindhoven wonen kiezen ervoor om de Kempen te benutten als startplek voor vrijetijdsactiviteiten. Zij parkeren in de kerkdorpen van de Kempen en benutten het buitengebied voor dagactiviteiten.

Kempen en grensgemeenten: Veel mensen die werkzaam zijn in de slimme maakindustrie en toeristische sector zijn woonachtig in de Kempengemeenten. Versterking van het recreatief profiel levert ook voor de buurgemeenten meer toerisme op.

De Kempen kenmerkt zich in termen van recreatieve voorzieningen en bedrijvigheid.

De landschappelijke kenmerken van de regio waar de Kempen in gelegen is, biedt bij uitstek een kans om een verbinding te leggen tussen de verschillende landschappelijke waarden, zoals hei, bos en water. De landschappelijke waarden, gebundeld met de recreatieve voorzieningen, en cultuurhistorische waarden in de grensstreek bieden veel potentieel voor een streekprofiel om naamsbekendheid te creëren en te vermarkten.