Coronacrisis V: Werktijdverkorting aanvragen

Werktijdverkorting aanvragen: hoe werkt dit?
Als er minder werk is, kunnen werkgevers in sommige situaties van overmacht, bijvoorbeeld nu met
het coronavirus, de werktijd van hun werknemers verkorten.

Het gaat dan om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico
behoren, zoals een brand, overstroming of een epidemie, zoals het coronavirus. Zodra een
werkgever een vergunning voor werktijdverkorting heeft, kan hij voor zijn werknemers voor de nietgewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

 

2 tot 24 weken
De periode van vermindering van bedrijvigheid moet tenminste 2 en maximaal 24 kalenderweken in
beslag nemen om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen.

 

Tijdelijk
De vermindering van werkzaamheden moet tijdelijk zijn. Dit komt tot uitdrukking in het vereiste dat
de vermindering ten hoogste 24 weken mag beslaan.

De ontheffing is bedoeld ter overbrugging van een betrekkelijk korte periode van verminderde
bedrijvigheid. Als de vermindering naar verwachting langer duurt dan 24 weken, wordt geen
ontheffing verleend.

Werktijdverkorting beschermt bedrijven die getroffen zijn door een bijzondere situatie. Een
werkgever die zijn personeel tijdelijk minder loon hoeft te betalen, heeft meer kans om het bedrijf
voort te zetten.

 

Aanvragen
Een ontheffing voor werktijdverkorting kan de werkgever uitsluitend aanvragen door gebruik te
maken van een digitaal formulier Aanvraagformulier werktijdverkorting

 

Voorwaarden
Een verzoek tot werktijdverkorting komt voor toewijzing in aanmerking als:
Het gaat om buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale
ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar
gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20 procent van de aan werkgever ter
beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

 

Ontheffing wordt niet verleend:

  • Over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;
  • Voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet op de redelijkerwijs te
    verwachten behoefte is afgestemd;
  • Als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking, tenzij
    redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dat de werkstaking door het verlenen van de
    ontheffing wordt beïnvloed.

 

Duur van de ontheffing
De vergunning geldt in eerste instantie voor maximaal 6 weken. Als er na afloop van deze periode
nog geen verbetering is, dan kan de werkgever verlenging van de vergunning aanvragen. De
werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

 

Voor welke werknemers?
De werkgever kan werktijdverkorting (WTV) aanvragen voor werknemers waarvoor hij een
loondoorbetalingsverplichting heeft.
Voor de WTV wordt gebruik gemaakt van de door de medewerker opgebouwde WW rechten van de
medewerkers (de z.g. wekeneis) en stopt zodra de WW rechten zijn “opgebruikt”. De hoogte van de
uitkering is net als bij de WW de 1ste twee maanden 75% en daarna 70% van het uitbetaalde salaris
(maximum maandloon € 4.769,34 per maand).
Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan hij geen WTV aanvragen.

 

Niet voor ZZP’ers
ZZP’ers kunnen geen beroep doen op werktijdverkorting.
Wij kunnen hen doorverwijzen naar de site van KvK: www.kvk.nl/coronaloket 
Zij en kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ).

 

Verlenging aanvragen
Een verlengingsaanvraag kan de werkgever indienen via de link in de e-mail die hij heeft ontvangen
bij de toewijzing van de eerste WTV-aanvraag. Het voordeel van het gebruik van deze link is dat een
aantal vragen al vooraf ingevuld zijn.
De werkgever kan ook gebruik maken van het digitale formulier. Hij moet dan alle velden zelf
invullen.
Als bijlage bij de ontheffing ontvangt de werkgever een formulier voor het aanvragen van een
verlenging. Dit formulier kan hij direct invullen en opsturen. Het verzoek tot verlenging moet uiterlijk
voor het einde van de WTV-periode waarvoor hij al vergunning heeft gekregen opgestuurd zijn.

 

Wie betaalt werknemer?
De werkgever betaalt het loon aan de werknemer door. Als de werknemers aan de voorwaarden
voor een WW-uitkering voldoen, wordt de WW-uitkering aan de werkgever overgemaakt.
De werkgever betaalt dus minder loonkosten, terwijl werknemers in dienst blijven. Meestal merken
zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen immers hun salaris.

 

Meld WTV bij UWV
Let op: de werkgever moet direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting melden bij UWV. Na de melding en na afloop van de vergunningsperiode kun je een WW-uitkering voor het
personeel aanvragen bij UWV Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting.

 

Voor informatie van rijksoverheid: Zie ook Aanvragen WVT en WW-uitkering op Rijksoverheid.nl

Voor informatie van de KvK: www.kvk.nl/coronaloket
Zij hebben een loket geopend voor werkgevers en zijn telefonisch op 0800-2117 te bereiken
(wachttijd onbekend).
Hier is ook een FAQ opgenomen. Regelingen die zij o.a. vermelden zijn Werktijdverkorting, BBZregeling (voor ZZP), Verruiming BMKB (borgstelling MKB-kredieten) en Uitstel betalen belasting.